Kim Thayer, Distant Sail, 16" x 20", O/C

Kim Thayer, Distant Sail, 16″ x 20″, O/C

Kim Thayer, Distant Sail, 16″ x 20″, O/C