Kim Thayer,Spring Clouds, 20" x 24", O/C

Kim Thayer, Spring Clouds, 20″ x 24″, O/C

Kim Thayer, Spring Clouds, 20″ x 24″, O/C